50 ปี สู่อนาคต

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์

Play Video

การเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เราเข้าใจชีวิต และโลกที่อยู่รอบตัวเราได้ดีขึ้นทำให้เราเข้าใจธรรมชาติได้ดีขึ้น สามารถตอบคำถามต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุมีผลและที่สำคัญ คือ ทำให้เรามีเครื่องมือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงได้มากขึ้น

รศ. ดร.ธัชชัย สุมิตร – อดีตประธานกรรมการ สสวท. (พ.ศ. 2549 – 2555 และ 2558 – 2561)

Play Video

การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเริ่มจากพื้นฐานที่เข้มแข็งก่อนแล้วจึงค่อยนำไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางและต่อเนื่อง

ศ. (เกียรติคุณ) ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ
อดีตประธานกรรมการ สสวท. (พ.ศ. 2545-2548)

จากตำราสู่ปัญญาประดิษฐ์

เสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลผลิตของ สสวท. หนังสือเรียน คู่มือครู Project 14 และโครงการ Coding ของสสวท. จากประสบการณ์ตรง

Play Video

ครูกนกวรรณ เย็นใจ
โรงเรียนบ้านหนองแค จังหวัดชัยนาท

Play Video

ครูอนลัส คาสเคล
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา

Play Video
1. มุมมองต่อบทบาทของ สสวท. ที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อความ เสมอภาคว่าช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศ

ศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

2. สิ่งที่ สสวท. ควรพัฒนาหรือลงมือทำ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ทางการศึกษา

ศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

Play Video

เทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดทำให้เด็กไทยจำเป็นต้องมีสมรรถนะ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีเจตคติที่ดี 50 ปี ต่อจากนี้ สสวท. กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัล ผสานการเรียนรู้แบบ Formal Education กับ Informal Education ให้ไร้รอยต่อ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นเรื่องสนุกและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์
ผู้อำนวยการ สสวท.

Play Video