ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ สสวท. เนื่องในงานวันคล้ายสถาปนา สสวท. ครบ 50 ปี

ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สสวท. จำนวน 4 ท่าน

ศ.(เกียรติคุณ) พรชัย มาตังคสมบัติ

ศ.(เกียรติคุณ) ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ศ.(เกียรติคุณ) มนตรี จุฬาวัฒนฑล

รศ.ธัชชัย สุมิตร

ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท. จำนวน 6 ท่าน

ศ.สุขุม ศรีธัญรัตน์

นาวาโทหญิง ยุพา ตันติเจริญ

นายเฉลียว มณีเลิศ

นายธงชัย ชิวปรีชา

นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ

นางพรพรรณ ไวทยางกูร

ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ สสวท. จำนวน 40 ท่าน

(เรียงตามลำดับอาวุโส)

รศ.กำจัด มงคลกุล

รศ.เย็นใจ สมวิเชียร

นายนิพนธ์ ทรายเพชร

รศ. วิจิตร เส็งหะพันธ์ุ

นางณัฐสรวง ทิพานุกะ

ผศ.รจิต วัฒนสินธุ์

ผศ.วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์

รศ.จริยา สุจารีกุล

นางสาวลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ

นายประสาท สอ้านวงศ์

นางนันทิยา บุญเคลือบ

นางสุนีย์ คล้ายนิล

รศ.ครรชิต มาลัยวงศ์

นางนงนุช ชาญปริยวาทีวงศ์

ศ. (กิตติคุณ) สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

รศ. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

นายบุญชัย ตันไถง

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล

นางชุติมา เตมียสถิต

ศ.วรรณทิพา รอดแรงค้า

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

รศ.สิริพร ทิพย์คง

ผศ.จินดา แต้มบรรจง

รศ.นพพร แหยมแสง

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

นางกิ่งแก้ว คูอมรพัฒนะ

นางสาวดวงกมล เหมะรัต

นางดวงสมร คล่องสารา

นางสาววราภรณ์ ถิรสิริ

นายปรีชาญ เดชศรี

รศ.พินิติ รตะนานุกูล

นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม

นางสาวจิราพร พรายมณี

นายศรัณย์ โปษยะจินดา

ผศ.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์

ผศ.สมคิด อมรสมานกุล

รศ.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

ศ.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์

นายรณภณ เนตรสว่างวิชา