ภาพเล่าเรื่อง

ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และพนักงาน สสวท. ถ่ายภาพร่วมกัน ในยุคก่อตั้ง

..

ร่างตรา สสวท.

ร่างตรา สสวท.

สำนักงานเดิม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

การประชุม

จัดแสดงผลงาน

จัดแสดงผลงาน

ผู้บริหารกระทรวงศึกาาธิการเยียมชม สสวท.

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเยี่ยมชมสำนักงาน สสวท.

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเยี่ยมชมสำนักงาน สสวท.

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเยี่ยมชมสำนักงาน สสวท.

สาธิตการทดลองฟิสิกส์

การแสดงผลงาน

อบรมการเขียนซอฟต์แวร์

ภาพถ่ายรวมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ภาพถ่ายรวมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

วิทยสัปยุทธ์